پرتال شركت برق منطقه اي فارس
.
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ آذر

تماس با ما

تماس با بازرسين
تماس با مسئولين

 
 

مديريت عامل

 

 

نام و نام خانوادگي

عبدالعزيز كريمي

موضوع پاسخگويي

نظارت و مديريت عاليه در خوصوص فرايندهاي اجراي معاونت ها و دفاتر مستقل

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه سوم – دفتر مدير عامل

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132332015

تلفن داخلي

07132142707

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

 


 

معاونت بهره برداري

 

 

نام و نام خانوادگي

غلامرضا نصيري

موضوع پاسخگويي

نظارت و مديريت عاليه در خوصوص فرايندهاي اجراي واحدهاي زير مجموعه

آدرس پستي

شيراز - چهارراه مشير نو غربي – جنب بانك ملي - ساختمان شماره 2 برق منطقه اي فارس- معاونت بهره برداري - طبقه سوم - اتاق 66
 
كد پستي: 7173614717

 تلفن مستقيم

07132330006

 تلفن داخلي

07132142318

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

nasirig@frec.co.ir


 

معاونت طرح و توسعه

 

 

نام و نام خانوادگي

يداله حقيقي

موضوع پاسخگويي

نظارت و مديريت عاليه در خوصوص فرايندهاي اجراي واحدهاي زير مجموعه

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه اول - معاونت طرح و توسعه - اتاق

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142802

تلفن داخلي

07132142802

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

haghighiy@frec.co.ir


 

معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

 

 

نام و نام خانوادگي

  حمزه روغنيان جهرمي

موضوع پاسخگويي

نظارت و مديريت عاليه در خوصوص فرايندهاي اجراي واحدهاي زير مجموعه

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه دوم - معاونت برنامه ريزي و تحقيقات 1 - اتاق 323

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142570

تلفن داخلي

07132142570

نمابر

07132300780

پست الكترونيك

zeraatpishej@frec.co.ir


 

معاونت منابع انساني

 

 

نام و نام خانوادگي

سيد عليرضا رشته احمدي

موضوع پاسخگويي

نظارت و مديريت عاليه در خوصوص فرايندهاي اجراي واحدهاي زير مجموعه

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه اول - معاونت معاونت منابع انساني 1- اتاق 133

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142707

تلفن داخلي

07132142707

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

 


 

معاونت مالي و پشتيباني

 

 

نام و نام خانوادگي

رحيم معدلي

موضوع پاسخگويي

نظارت و مديريت عاليه در خوصوص فرايندهاي اجراي واحدهاي زير مجموعه

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس- طبقه دوم - معاونت مالي و پشتيباني و امور مالي 1- اتاق 211

كد پستي   : 94715 - 71346

 تلفن مستقيم

07132308736

 تلفن داخلي

07132142622

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

moadelir@frec.co.ir


 

معاونت هماهنگي

 

 

نام و نام خانوادگي

عبدالرسول مظلوم زاده

موضوع پاسخگويي

نظارت و هماهنگي روال هاي بين معاونتي

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس – طبقه اول- معاونت منابع انساني 2- اتاق 227

كد پستي    : 94715-71346

 تلفن مستقيم

07132302749

 تلفن داخلي

07132142595

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

 


 

مدير دفتر هيئت مديره و مدير عامل و حسابرسي داخلي

 

 

نام و نام خانوادگي

ژيلا توكل با خدا

موضوع پاسخگويي

صيانت از حقوق شهروندي-عفاف و حجاب- امور بانوان- جلسات هيئت مديره- حسابرسي داخلي

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس – طبقه دوم-مشاور مدير عامل، امور مالي 2 و ديوان محاسبات- اتاق 310

كد پستي    : 94715-71346

 تلفن مستقيم

07132142612

 تلفن داخلي

07132142666

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

tavakolbakhodaz@frec.co.ir


 

مدير دفتر روابط عمومي

 

 

نام و نام خانوادگي

محسن جوادي آزاد

موضوع پاسخگويي

ملاقات با مدير عامل – درج آگهي در روزنامه ها – تبليغات در سطح سازمان – تهيه خبر

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه همكف - دفتر روابط عمومي

كد پستي    : 94715-71346

 تلفن مستقيم

07132300733

 تلفن داخلي

07132142610

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

javadiazadm@frec.co.ir


 

مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات

 

 

نام و نام خانوادگي

مجتبي ده بزرگي

موضوع پاسخگويي

دعاوي حقوقي و شكايات كيفري – اجاره هاي اراضي و موقوفه – پاسخ به استعلام – آمار و عملكرد

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه همكف - دفتر حقوقي

كد پستي    : 94715-71346

 تلفن مستقيم

07132306350

 تلفن داخلي

07132142610

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

dehbozorgim@frec.co.ir


 

تماس با مديران
اطلاعات تماس راهبران محتوا پورتال

 
 

مسئول محتوا معاونت منابع انساني و آموزش

نام و نام خانوادگي

لادن مولا

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي دفتر آموزش

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه اول - معاونت منابع انساني 2 - اتاق 233

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142774

تلفن داخلي

07132142774

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

 


 

مسئول محتوا روابط عمومي و خبر

نام و نام خانوادگي

رقيه مولايي

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه ها و اخبار روابط عمومي

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس – طبقه همكف – دفتر روابط عمومي

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142610

تلفن داخلي

07132142610

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

molaeir@frec.co.ir


 

مسئول محتوا مديريت استراتژيك و بهره وري

نام و نام خانوادگي

ابراهيم ميدانشاهي

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه اول - معاونت منابع انساني2 - اتاق 231

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142588

تلفن داخلي

2588

نمابر

07132309383

 

پست الكترونيك

 


 

مسئول محتوا انرژي هاي نوين

نام و نام خانوادگي

مهرداد كشاورز

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي دفتر خدمات مشتركين و مديريت مصرف و وصول درآمد

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه دوم - معاونت برنامه ريزي و تحقيقات 1 – اتاق 329

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142543

تلفن داخلي

07132142543

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

keshavarzm@frec.co.ir


 

مسئول محتوا خدمات مشتركين

نام و نام خانوادگي

رحيم نادري

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي دفتر خدمات مشتركين و مديريت مصرف و وصول درآمد

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه دوم - معاونت برنامه ريزي و تحقيقات 1 – اتاق 329

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142542

تلفن داخلي

07132142542

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

naderir@frec.co.ir


 

مسئول محتوا معاونت طرح و توسعه

نام و نام خانوادگي

محمد داود مجيدپور

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي طرح ديسپاچينگ و مخابرات

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه اول - معاونت طرح و توسعه - اتاق مجري طرح ديسپاچينگ و مخابرات

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142887

تلفن داخلي

07132142887

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

majidpourm@frec.co.ir


 

<

مسئول محتوا تحقيقات

نام و نام خانوادگي

عليرضا كريم زاده

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه دوم - معاونت برنامه ريزي و تحقيقات 1 – اتاق 332

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142541

تلفن داخلي

07132142541

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

karimzadeha@frec.co.ir


 

مسئول محتوا موارد حقوقي و رسيدگي به شكايات

نام و نام خانوادگي

سعيد اميري

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه اول – دفتر حقوقي

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142686

تلفن داخلي

07132142686

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

           
 
 
 
 
آدرس وتلفن تماس شركت
 • آدرس و تلفن هاي دفتر مركزي شركت : شيراز - خيابان زند ، نبش خيابان فلسطين
   كد پستي       : 94715-71346
  صندوق پستي  : 193
  شماره تلفن     :  9 - 32330031 - 071
  شماره فاكس   : 32359047 - 071
  تلفن گويا         : 32300732 - 071
  پست الكترونيك : info@frec.co.ir

   
 • ساختمان شماره 2 شركت برق منطقه اي فارس : شيراز - خيابان مشير نو غربي ، سه راه برق- معاونت بهره برداري
   كد پستي       : 71734
  شماره تلفن     :  9 - 32308705 - 071
  شماره فاكس   : 32359048 - 071


 

            ساعات كار: شنبه تا سه شنبه ساعت 7 الي 15:45 و چهارشنبه ساعت 7 الي 14:45 به جز روزهاي تعطيل

            آدرس الكترونيكي: www.frec.co.ir

 

 


 
 
 
 
تعداد بازدید: 3850
تاریخ به روز رسانی: 1396/04/24
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
ارسال نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
آمار بازدید
آدرس و شماره تماس
شيراز - خيابان زند ، نبش خيابان فلسطين
كد پستي : 94715-71346
شماره تلفن : 9 - 32330031 - 071
شماره فاكس : 32359047 - 071
تلفن گويا : 32300732 - 071
پست الكترونيك : info@frec.co.ir
Frec Map
تمامي حقوق براي شركت برق منطقه‌اي فارس محفوظ است Copyright ©2017 – 2009 .
حریم خصوصی
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal