تماس باما


تماس با بازرسين
تماس با مسئولين

 
كاربر گرامي شما مي توانيد از طريق پست الكترونيك درج شده در اطلاعات هريك از مديران به صورت الكترونيكي تماس حاصل نموده و يا جهت مراجعه حضوري باشماره تماس هاي درج شده در اين صفحه تماس حاصل فرماييد
 

مديريت عامل

 

 

نام و نام خانوادگي

غلامرضا نصيري

موضوع پاسخگويي

نظارت و مديريت عاليه در خوصوص فرايندهاي اجراي معاونت ها و دفاتر مستقل

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه سوم – دفتر مدير عامل

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132332015

تلفن داخلي

07132142707

نمابر

07132330008

پست الكترونيك


 

معاونت بهره برداري

 

 

نام و نام خانوادگي

حمزه روغنيان جهرمي

موضوع پاسخگويي

نظارت و مديريت عاليه در خوصوص فرايندهاي اجراي واحدهاي زير مجموعه

آدرس پستي

شيراز - چهارراه مشير نو غربي – جنب بانك ملي - ساختمان شماره 2 برق منطقه اي فارس- معاونت بهره برداري - طبقه سوم - اتاق 66
 
كد پستي: 7173614717

 تلفن مستقيم

07132330006

 تلفن داخلي

07132142318

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

roghanianh@frec.co.ir


 

سرپرست معاونت طرح و توسعه

 

 

نام و نام خانوادگي

مجيد عزيزيان

موضوع پاسخگويي

نظارت و مديريت عاليه در خوصوص فرايندهاي اجراي واحدهاي زير مجموعه

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه اول - معاونت طرح و توسعه - اتاق

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142811

تلفن داخلي

07132142811

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

 azizianm@frec.co.ir


 

معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

 

 

نام و نام خانوادگي

خدارحم آسيايي

موضوع پاسخگويي

نظارت و مديريت عاليه در خوصوص فرايندهاي اجراي واحدهاي زير مجموعه

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه دوم - معاونت برنامه ريزي و تحقيقات 1 - اتاق 323

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142570

تلفن داخلي

07132142570

نمابر

07132300780

پست الكترونيك

asiaeik@frec.co.ir


 

معاونت منابع انساني

 

 

نام و نام خانوادگي

محمد امين شرقي

موضوع پاسخگويي

نظارت و مديريت عاليه در خوصوص فرايندهاي اجراي واحدهاي زير مجموعه

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه اول - معاونت معاونت منابع انساني 1- اتاق 133

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142707

تلفن داخلي

07132142707

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

sharghim@frec.co.ir


 

معاونت مالي و پشتيباني

 

 

نام و نام خانوادگي

امين خوارزمي فرد

موضوع پاسخگويي

نظارت و مديريت عاليه در خوصوص فرايندهاي اجراي واحدهاي زير مجموعه

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس- طبقه دوم - معاونت مالي و پشتيباني و امور مالي 1- اتاق 211

كد پستي   : 94715 - 71346

 تلفن مستقيم

07132308736

 تلفن داخلي

07132142622

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

kharazmia@frec.co.ir


 

سرپرست معاونت هماهنگي

 

 

نام و نام خانوادگي

امير كاردان

موضوع پاسخگويي

نظارت و هماهنگي روال هاي بين معاونتي

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس – طبقه اول- معاونت منابع انساني 2- اتاق 227

كد پستي    : 94715-71346

 تلفن مستقيم

07132302749

 تلفن داخلي

07132142595

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

 


 

مدير دفتر هيئت مديره و مدير عامل و حسابرسي داخلي

 

 

نام و نام خانوادگي

محسن ميرزازادگان شيرازي

موضوع پاسخگويي

صيانت از حقوق شهروندي-عفاف و حجاب- امور بانوان- جلسات هيئت مديره- حسابرسي داخلي

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس – طبقه دوم-مشاور مدير عامل، امور مالي 2 و ديوان محاسبات- اتاق 310

كد پستي    : 94715-71346

 تلفن مستقيم

07132142612

 تلفن داخلي

07132142666

نمابر

07132330008

پست الكترونيك 

مدير دفتر روابط عمومي

 

 

نام و نام خانوادگي

محسن جوادي آزاد

موضوع پاسخگويي

ملاقات با مدير عامل – درج آگهي در روزنامه ها – تبليغات در سطح سازمان – تهيه خبر

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه همكف - دفتر روابط عمومي

كد پستي    : 94715-71346

 تلفن مستقيم

07132300733

 تلفن داخلي

07132142610

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

javadiazadm@frec.co.ir


 

مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات

 

 

نام و نام خانوادگي

مجتبي ده بزرگي

موضوع پاسخگويي

دعاوي حقوقي و شكايات كيفري – اجاره هاي اراضي و موقوفه – پاسخ به استعلام – آمار و عملكرد

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه همكف - دفتر حقوقي

كد پستي    : 94715-71346

 تلفن مستقيم

07132306350

 تلفن داخلي

07132142526

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

dehbozorgim@frec.co.ir


 

تماس با مديران
اطلاعات تماس راهبران محتوا پورتال

 
 
كاربر گرامي شما مي توانيد از طريق پست الكترونيك درج شده در اطلاعات هريك از راهبران محتوا  به صورت الكترونيكي تماس حاصل نموده و يا جهت تماس  باشماره تماس هاي درج شده در اين صفحه تماس حاصل فرماييد.
 

مسئول محتوا معاونت منابع انساني و آموزش

نام و نام خانوادگي

فاطمه يوسفي

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي دفتر آموزش

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه اول - معاونت منابع انساني 2 - اتاق 233

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142774

تلفن داخلي

07132142774

نمابر

07132330008

پست الكترونيك 

مسئول محتوا روابط عمومي و خبر

نام و نام خانوادگي

رقيه مولايي

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه ها و اخبار روابط عمومي

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس – طبقه همكف – دفتر روابط عمومي

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142610

تلفن داخلي

07132142610

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

molaeir@frec.co.ir


 

مسئول محتوا مديريت استراتژيك و بهره وري

نام و نام خانوادگي

ابراهيم ميدانشاهي

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه اول - معاونت منابع انساني2 - اتاق 231

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142588

تلفن داخلي

2588

نمابر

07132309383

 

پست الكترونيك

 meidanshahie@frec.co.ir


 

مسئول محتوا انرژي هاي نوين

نام و نام خانوادگي

مهرداد كشاورز

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي دفتر خدمات مشتركين و مديريت مصرف و وصول درآمد

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه دوم - معاونت برنامه ريزي و تحقيقات 1 – اتاق 329

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142543

تلفن داخلي

07132142543

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

keshavarzm@frec.co.ir


 

مسئول محتوا خدمات مشتركين

نام و نام خانوادگي

رحيم نادري

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي دفتر خدمات مشتركين و مديريت مصرف و وصول درآمد

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه دوم - معاونت برنامه ريزي و تحقيقات 1 – اتاق 329

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142542

تلفن داخلي

07132142542

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

naderir@frec.co.ir


 

مسئول محتوا معاونت طرح و توسعه

نام و نام خانوادگي

محمد داود مجيدپور

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي طرح ديسپاچينگ و مخابرات

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه اول - معاونت طرح و توسعه - اتاق مجري طرح ديسپاچينگ و مخابرات

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142887

تلفن داخلي

07132142887

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

majidpourm@frec.co.ir


 


مسئول محتوا تحقيقات

نام و نام خانوادگي

اشكان لاله پرور

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه دوم - معاونت برنامه ريزي و تحقيقات 1 – اتاق 332

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142541

تلفن داخلي

07132142541

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

 


 

مسئول محتوا موارد حقوقي و رسيدگي به شكايات

نام و نام خانوادگي

سعيد اميري

موضوع پاسخگويي

اطلاعيه هاي دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات

آدرس پستي

شيراز - خيابان زند - نبش فلسطين - ساختمان مركزي برق منطقه اي فارس - طبقه اول – دفتر حقوقي

كد پستي    : 94715-71346

تلفن مستقيم

07132142686

تلفن داخلي

07132142686

نمابر

07132330008

پست الكترونيك

     amiris@frec.co.ir      


 
 
 
 
آدرس وتلفن تماس شركت


 • آدرس و تلفن هاي دفتر مركزي شركت : شيراز - خيابان زند ، نبش خيابان فلسطين
   كد پستي       : 94715-71346
  شماره تلفن     :  9 - 32330031 - 071
  نمابر   : 32359047 - 071
  تلفن گويا         : 32300732 - 071
  پست الكترونيك : info@frec.co.ir
  كد اقتصادي : 411167845194
  شناسه ملي : 10530067685 


 • ساختمان شماره 2 شركت برق منطقه اي فارس : شيراز - خيابان مشير نو غربي ، سه راه برق- معاونت بهره برداري
   كد پستي       : 7173614717
  نمابر   : 32308705-9 - 071
  تلفن گويا         : 32300732 - 071
  پست الكترونيك : info@frec.co.ir


 

ساعات كار: شنبه تا سه شنبه ساعت 7 الي 15:45 و چهارشنبه ساعت 7 الي 14:45 به جز روزهاي تعطيل

ايام تعطيل : پنجشنبه ها و جمعه ها  (هر هفته )
 
آدرس الكترونيكي:www.frec.co.ir
نحوه دسترسي به پاركينگ  : ضلع جنوبي شركت برق منطقه اي فارس
 
نحوه دسترسي به حمل و نقل عمومي : روبروي در ورودي شركت برق منطقه اي فارس
 

 
 
 
 


 • آدرس و تلفن هاي دفتر مركزي شركت : شيراز - خيابان زند ، نبش خيابان فلسطين
   كد پستي       : 94715-71346
  شماره تلفن     :  9 - 32330031 - 071
  نمابر   : 32359047 - 071
  تلفن گويا         : 32300732 - 071
  پست الكترونيك : info@frec.co.ir
  كد اقتصادي : 411167845194
  شناسه ملي : 10530067685 


 • ساختمان شماره 2 شركت برق منطقه اي فارس : شيراز - خيابان مشير نو غربي ، سه راه برق- معاونت بهره برداري
   كد پستي       : 7173614717
  نمابر   : 32308705-9 - 071
  تلفن گويا         : 32300732 - 071
  پست الكترونيك : info@frec.co.ir


 

ساعات كار: شنبه تا سه شنبه ساعت 7 الي 15:45 و چهارشنبه ساعت 7 الي 14:45 به جز روزهاي تعطيل

ايام تعطيل : پنجشنبه ها و جمعه ها  (هر هفته )
 
آدرس الكترونيكي:www.frec.co.ir
نحوه دسترسي به پاركينگ  : ضلع جنوبي شركت برق منطقه اي فارس
 
نحوه دسترسي به حمل و نقل عمومي : روبروي در ورودي شركت برق منطقه اي فارس
 

 
 
 
 


 • آدرس و تلفن هاي دفتر مركزي شركت : شيراز - خيابان زند ، نبش خيابان فلسطين
   كد پستي       : 94715-71346
  شماره تلفن     :  9 - 32330031 - 071
  نمابر   : 32359047 - 071
  تلفن گويا         : 32300732 - 071
  پست الكترونيك : info@frec.co.ir
  كد اقتصادي : 411167845194
  شناسه ملي : 10530067685 


 • ساختمان شماره 2 شركت برق منطقه اي فارس : شيراز - خيابان مشير نو غربي ، سه راه برق- معاونت بهره برداري
   كد پستي       : 7173614717
  نمابر   : 32308705-9 - 071
  تلفن گويا         : 32300732 - 071
  پست الكترونيك : info@frec.co.ir


 

ساعات كار: شنبه تا سه شنبه ساعت 7 الي 15:45 و چهارشنبه ساعت 7 الي 14:45 به جز روزهاي تعطيل

ايام تعطيل : پنجشنبه ها و جمعه ها  (هر هفته )
 
آدرس الكترونيكي:www.frec.co.ir
نحوه دسترسي به پاركينگ  : ضلع جنوبي شركت برق منطقه اي فارس
 
نحوه دسترسي به حمل و نقل عمومي : روبروي در ورودي شركت برق منطقه اي فارس
 

 
 
 
 
تعداد بازدید:
2641
تاریخ بروز رسانی:
1400/02/29
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:27
ارسال نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آمار بازدید سایت
تمامی حقوق برای شرکت برق منطقه‌ای فارس محفوظ است Copyright ©۲۰21 – ۲۰۰۹ . استفاده از مطالب درج شده در سایت با ذکر منبع بلامانع است.
اندازه قلم: A+
A-
Powered by DorsaPortal